Bán hàng chưa xuất hóa đơn GTGT có thu được tiền còn thiếu không?

Câu hỏi.

 

Hai doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, bên bán đã giao đầy đủ hàng hóa cho bên mua, bên mua đã thanh toán được một phần tiền hàng, tuy nhiên bên bán chưa xuất hóa đơn GTGT cho bên mua. Nếu có nhờ thu nợ thì có thu được không?

 

Trả lời.

Để thu được khỏan tiền hàng còn lại, thì bên bán buộc phải có trách nhiệm xuất đầy đủ hóa đơn GTGT cho bên mua; nếu bên bán chưa xuất hết hóa đơn GTGT có nghĩa là bên bán chưa thực hiện hết nghĩa vụ của mình. Kể cả trường hợp trong hợp đồng kinh tế có thỏa thuận bên mua phải có trách nhiệm thanh toán tiền hàng trước khi bên bán xuất hóa đơn cho bên mua.

bám trái
bảm phải