Bảng phí dịch vụ chăm sóc nợ

Khung phí dịch vụ dịch vụ chăm sóc thu nợ như sau:

 

 

 
 
bám trái
bảm phải