Bổ sung kỹ năng thu hồi công nợ.

Bổ sung kỹ năng thu nợ là chiến lược đầu tư hiện tại mà có tác dụng lâu dài.

Bên cạnh những hiệu quả về thu hồi công nợ, thông qua dịch vụ tư vấn thu hồi công nợ, DFC còn có thể truyền đạt cho Quý khách hàng những kỹ năng thu hồi công nợ, kỹ năng hoàn thiện hồ sơ. Do đó, hợp tác với DFC không những Quý khách hàng có được những lợi ích hiện tại mà còn có cả những lợi ích lâu dài chiến lược từ việc đào tạo con người. Với một số kỹ năng cụ thể như sau:

- Kỹ băng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng đàm phán thương thảo với khách hàng;

- Kỹ năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý;

bám trái
bảm phải