Chưa ký quyết toán công trình có thu hồi được vốn không?

Câu hỏi.

 

Doanh nghiệp A thuê doanh nghiệp B thi công khối lượng công trình với tổng giá trị theo hợp đồng 2.5 tỷ đồng, giá trị hợp đồng thi công thực tế là 1.9 tỷ đồng. Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho bên B 1.530 tỷ đồng. Hiện tại hai bên chưa ký được Biên bản nghiệm thu quyết toán công trình. Trường hợp này có thu được số tiền còn lại mà bên A chưa thanh tóan cho bên B không?

 


Trả lời

Để khẳng định cơ sở pháp lý cho việc thu hồi số tiền còn bên B cần làm rõ 3 vấn đề sau:

Thứ nhất, bên B phải xuất trình các tài liệu như Biên bản nghiệm thu  giai đoạn\nghiệm thu hạng mục công trình, các biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị công trình, hóa đơn GTGT…

Thứ hai, với trách nhiệm của mình, bên B đã hòan tất hồ sơ quyết toán và đã bàn giao để bên A kiểm tra và hồ sơ quyết toán chưa?

Thứ ba, phải kiểm tra lại điều khoản thanh toán của hợp đồng thi công có thỏa thuận về tỷ lệ g% giữ lại chờ quyết toán không? Trường hợp có thỏa thuận thì buộc hai bên phải ký hòan tất hồ sơ quyết toán thì mới có thể thu hồi được 100% giá trị công trình bên B thực hiện.

bám trái
bảm phải