Chức năng nhiệm vụ của Phòng ban trong công ty

Công ty thu nợ DFC giới thiệu cơ cấu tổ chức trong công ty.

PHÒNG HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

A CHỨC NĂNG :
Phòng HCVT công ty thu nợ DFC là phòng tham mưu giúp việc cho  Ban giám đốc, HĐQT để thực công tác tuyển dụng, duy trì giám sát tình hình hoạt động của cán bộ nhân viên. Đồng thời đảm bảo việc lưu trữ các tài liệu giao dịch, cũng như các văn bản đối nội, đối ngoại  của văn phòng công ty.

B NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 
1.  Xây dựng nội dung kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của ban lãnh đạo, đồng thời tổ chức sắp xếp việc tuyển dụng, tuyển chọn nhân sự.

2. Quản lý hồ sơ cán bộ của công ty; giám sát tình hình làm việc của nhân viên và tổng hợp lưu trữ số liệu về tổ chức lao động, báo cáo Ban giám đốc đột xuất hoặc theo định kỳ.

3. Lưu trữ toàn bộ các văn bản đi, văn bản đến văn bản đối nội, đối ngoại cùng các tài liệu hồ sơ gốc của khách hàng để phục vụ cho phòng nghiệp vụ.

4. Thực hiện các công tác văn phòng khác.

----------------------

PHÒNG KHÁCH HÀNG

A/ CHỨC NĂNG :

Phòng khách hàng công ty thu nợ DFC có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc để triển khai chỉ đạo việc thực hiện chăm sóc khách hàng, phân tích đánh giá hồ sơ, và các hợp đồng kinh tế trong công ty .

B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:


1. Chủ động, thường xuyên tiếp xúc với các đối tác khách hàng để nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình công nợ, nhu cầu sử dụng dịch vụ báo cáo Giám đốc để có kế hoạch tiếp xúc, hợp tác với khách hàng.

2. Chuẩn bị các số liệu, tài liệu, dữ kiện cần thiết của Công ty để giới thiệu với khách hàng.

3. Đánh giá, phân tích hồ sơ vụ việc, soạn thảo và đàm phán các hợp đồng dịch vụ với khách hàng

PHÒNG NGHIỆP VỤ

A/ CHỨC NĂNG :

Phòng nghiệp vụ công ty thu nợ DFC thực hiện việc xử lý và giải quyết hồ sơ vụ việc từ phòng khách hàng chuyển sang. Đảm bảo công tác xử lý và thu hồi nợ đúng tiến độ theo yêu cầu của công ty để công tác thu hồi vốn của khách hàng được an toàn hiệu quả.

B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nghiên cứu phân tích đánh giá hồ sơ vụ việc

2. Chủ động đề xuất và thực hiện phương án giải quyết xử lý nợ

3 Tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại các cơ quan tố tụng

4. Phối hợp làm việc với các cá nhân, tổ chức cũng như các cơ quan chức năng nhằm giải quyết hồ sơ vụ việc thuận lợi.
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

A/ CHỨC NĂNG :
Phòng tài chính - kế toán (TC-KT) 
công ty thu nợ DFC có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc, HĐQT để triển khai tổ chức, thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toánvà hạch toán kinh tế Công ty, đồng thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo điều lệ của TCông ty và pháp luật.

B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

1- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty theo điều lệ quy chế tài chính của Tổng công ty và pháp lệnh kế toán thống kê .

2- Tính và trích nộp đúng, kịp thời các khoản nộp Ngân sách,  các quỹ để lại doanh nghiệp .

3.Trợ giúp và tính toán các khoản lương thưởng và các chế độ cho người lao động theo quy định của điều lệ và các chế độ chính sách của nhà nước.
4- Lập và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, quyết toán của Công ty , kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch SXKD theo quy chế tổ chức của Công ty và chế độ , chính sách của Nhà nước .

Tin liên quan

bám trái
bảm phải