Công nợ phát sinh quá lâu, thất lạc hợp đồng thì có thu được nợ không?

Câu hỏi:

Trả lời: Hợp đồng là một trong những chứng từ quan trọng để chứng minh nguồn gốc phát sinh công nợ. Tuy nhiên, mất hợp đồng vẫn có khả năng để thu hồi công nợ nếu còn các văn bản chứng từ chứng minh cho việc hai bên đã thực hiện hợp đồng  như hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, các biên bản làm việc, đối chiếu công nợ... thì vẫn có cơ sở làm việc giải quyết thu hồi công nợ.

bám trái
bảm phải