Công nợ phát sinh từ hợp đồng gia công hàng hóa sản phẩm

bám trái
bảm phải