Công nợ phát sinh từ hợp đồng gia công hàng hóa sản phẩm

bám trái dưới bám trái dưới bám trái 2
bảm phải Dưới bám phải ảnh phải dưới