Công nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa (KDTM)

bám trái dưới bám trái dưới bám trái 2
bảm phải Dưới bám phải ảnh phải dưới