Công nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa (KDTM)

bám trái
bảm phải