Công nợ phát sinh từ thi công XDCB

Nợ phát sinh từ thi công XDCB là các khỏan công nợ phát sinh từ các hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình (Đ3 Luật Thương mại 2005).

 

 a, Đặc điểm công nợ từ XDCB

- Giá trị công nợ lớn

- Thời gian phát sinh công nợ dài

- Hồ sơ công nợ nhiều, phức tạp

 b. Dấu hiệu nợ khó đòi:

- Khách nợ thường đưa ra những lý do chủ yếu sau đây để cố tình không thanh toán:

+ Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán chưa được chủ đầu tư ký phê duyệt;

+ Hoặc chưa được chủ đầu tư, nhà thầu chính thanh toán;

+ Công trình thi công không đảm bảo, tiến độ, chất lượng (mặc dù công trình đã thi công, đưa vào sử dụng)

- Khách nợ cũng gặp khó khăn về tài chính, nguyên nhân là:

+ Các công trình thi công nhưng vẫn chưa thu hồi được vốn

+ Công nợ phải trả ngày càng nhiều, nhất là công nợ với ngân hàng

+ Khách nợ cũng đã đầu tư một lượng vốn rất lớn vào một số dự án

+ Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả, hoặc do công nợ của thời kỳ trước để lại

- Giám đốc, kế toán trưởng của DN khách nợ có biểu hiện lẩn tránh không làm việc cũng không có kế hoạch thanh toán.

bám trái
bảm phải