Đặc thù của hợp đồng dịch vụ thu nợ

Hợp đồng dịch vụ thu nợ là loại hợp đồng dịch vụ đặc thù, nó không giống với những hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường mà chúng ta thường hay gặp. Đó là có sự khác nhau trong các điều khoản quy định về tiến độ thực hiện HĐ,quyền và nghĩa vụ,cam kết các bên khi không thực hiện HĐ...Cụ thể như sau:

 - Tiến độ thực hiện hợp đồng:Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường, điều khỏan này được quy định rất rõ ràng, cụ thể. Theo hợp đồng hai bên đã ký kết, bên thực hiện hợp đồng phải có trách nhiệm triển khai, tiến hành thực hiện hợp đồng trong một thời gian cụ thể, xác định. Trường hợp bên thực hiện vi phạm điều khoản này sẽ bị áp dụng chế tài phạt. Tuy nhiên, đối với hợp đồng dịch vụ thu nợ, thì bên thực hiện hợp đồng không thể cam kết về thời gian thực hiện hợp đồng; nghĩa là thời gian thu nợ trong thời hạn bao lâu thì giải quyết xong vụ việc.

- Phí dịch vụ: Đối với các hợp đồng dịch vụ thông thường khác thì mức phí thường được ấn định cụ thể còn trong hợp đồng dịch vụ thu nợ do đặc thù công việc nên được quy định dựa trên tỷ lệ số công nợ thu được. DFC chỉ tính phí với khách hàng dựa trên số công nợ thu hồi được

- Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng thu nợ do đặc thù là lĩnh vực nhạy cảm, nên trong hợp đồng thông thường khách hàng phải cam kết với công ty thu nợ DFC những thông tin mà khách hàng là trung thực chính xác.

bám trái
bảm phải