Đào tạo thu nợ

  • Học thu nợ sẽ giúp gì cho doanh nghiệp

    Học thu nợ sẽ giúp gì cho doanh nghiệp

    Tham gia khóa học kỹ năng thu hồi nợ, sẽ giúp cho Doanh nghiệp kiểm soát được toàn bộ các khỏan nợ phát sinh, nhận biết được tính khả thi trong công tác bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất doanh nghiệp.

  • Lý do chọn khóa học thu nợ tại DFC:

  • Nhu cầu cấp thiết việc học kỹ năng quản trị thu hồi nợ

    Mức độ rủi ro của nguồn vốn doanh nghiệp càng tăng khi doanh nghiệp càng mở rộng quy mô đầu tư. Song không vì điều này mà làm cản trở đến việc mở rộng quy mô đầu tư, thay vào đó các doanh nghiệp tìm phương án quản trị tài chính hiệu quả để hạn chế rủi ro một cách tối ưu nhất. Một trong phương pháp quản trị tài chính đó là quản trị công nợ.

1
bám trái
bảm phải