Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc nợ

bám trái dưới bám trái dưới bám trái 2
bảm phải Dưới bám phải ảnh phải dưới