Được cung cấp Báo cáo kinh tế về khách nợ

Nắm bắt và hiểu rõ được về khách nợ như tình hình hoạt động, khả năng tài chính...sẽ giúp quý khách đánh giá được mức độ thành công trong việc thu hồi nợ cao hay thấp. Hợp tác với DFC, chúng tôi sẵn sàng cung cấp và chia sẽ những thông tin hữu ích này.

- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của khách nợ ;

- Cung cấp thông tin liên quan tới khả năng tài chính của khách nợ;

- Cung cấp đến các đối tác, bán hàng của khách nợ;

- Cung cấp đến các dự án, công trình đã, đang triển khai của khách nợ...

bám trái
bảm phải