Hết thời hiệu khởi kiện, Chủ nợ có quyền khởi kiện để đòi nợ phát sinh từ HĐKT không?

Hết thời hiệu khởi kiện, Chủ nợ có quyền khởi kiện để đòi nợ phát sinh từ HĐKT không?

 

Theo quy định mới tại Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã bãi bỏ quy định việc trả lại đơn khởi kiện với lý do hết thời hiệu khởi kiện, cũng như không quy định việc sửa chữa, bổ sung đơn khởi kiện. Khi đó Tòa án buộc phải thụ lý, giải quyết các tranh chấp đã hết thời hiệu khởi kiện.

Khi thụ lý giải quyết vụ án, nếu phía bị đơn thừa nhận một phần hoặc tòan bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện (căn cứ điều 162 Bộ luật TTDS 2011) thì thời hiệu vụ án được tính lại và Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định. Trường hợp ngược lại, nếu phía bị đơn không thừa nhận Tòa án tiến hành đình chỉ giải quyết vụ án theo điều 192 Bộ luật TTDS 2011.

Như vậy trường hợp có công nợ phát sinh từ hợp đồng kinh tế, mặc dù vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện, nhưng chủ nợ vẫn được quyền khởi kiện để đòi nợ bình thường và tòa án vẫn có trách nhiệm thụ lý giải quyết.

bám trái
bảm phải