Hồ sơ công nợ cần có

Để tiến hành thu hồi công nợ một cách hiệu quả, trước hết DFC cần đánh giá tính pháp lý của hồ sơ. Cụ thể dựa trên các tiêu chí sau:

- Đánh giá tính pháp lý của hợp đồng:

+ Chủ thể giao kết hợp đồng: Các bên có đủ tư cách pháp lý để tiến hành giao kết hợp đồng hay không?

Đối với cá nhân: phải có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo đúng quy định của bộ luật tố tụng dân sự

Đối với pháp nhân: phải có đầy đủ tư cách pháp nhân theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, giao kết hợp đồng trong phạm vi hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.      

+Nội dung giao kết hợp đồng: Thỏa thuận của các bên trong hợp đồng như thế nào? Giá trị pháp lý của các thỏa thuận? Thỏa thuận của khách hàng trong hợp đồng sẽ dẫn đến những hâu quả pháp lý như thế nào đối với khách hàng?

+ Hình thức của hợp đồng có đảm bảo theo quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng hay chưa?

+ Giao dịch phát sinh từ hợp đồng có được pháp luật cho phép hay không?

+ Các thỏa thuận của các bên tại hợp đồng có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

- Hóa đơn giá trị gia tăng: bên bán hàng, cung cấp dịch vụ đã thực hiện xuất đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan tới xuất hóa đơn GTGT chưa?

- Đối chiếu công nợ và cam kết thanh toán: Khách nợ có cam kết thanh toán hay đối chiếu công nợ hay chưa? Đánh giá tính pháp lý của các văn bản này như thế nào?

- Công văn trao đổi qua lại giữa hai bên: Các bên đã thể hiện ý chí trong việc giải quyết công nợ như thế nào thông qua nội dung công văn trao đổi giữa các bên?

- Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng: Hồ sơ thanh quyết toán của hợp đồng thể hiện quá trình thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của các bên, DFC sẽ đánh giá tính pháp lý của các hồ sơ thanh quyết toán, 

Ngoài ra Công ty chúng tôi còn đánh giá hồ sơ thông qua các văn bản giấy tờ có liên quan như: báo có ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi,..

- Tiến hành xác minh các thông tin liên quan về tình hình tài chính và điều kiện hoạt động của khách nợ.

 

Trên cơ sở nghiên cứu những hồ sơ tài liệu nêu trên, căn cứ vào quy định của pháp luật, Công ty chúng tôi sẽ đưa ra được những đánh giá cụ thể về tính pháp lý của hồ sơ. Từ đó đưa ra những tư vấn cụ thể đối với Quý khách hàng trong việc thu hồi công nợ.

bám trái
bảm phải