Hồ sơ khởi kiện vụ án liên quan đến tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong quá trình mua bán hàng hóa bao gồm những tài liệu gì?

Câu hỏi:

Trả lời: Hồ sơ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại trong qua trình mua bán hàng hóa liên quan đến tranh chấp trong nghĩa vụ thanh toán thông thường bao gồm các tài liệu sau:

-          Đơn khởi kiện;

-          Ủy quyền tham gia tố tụng;

-          Hợp đồng kinh tế;

-          Hóa đơn GTGT;

-          Biên bản giao nhận hàng hóa;

-          Đối chiếu công nợ

 

-          Thanh lý hợp đồng

bám trái
bảm phải