Hỏi: Ký hợp đồng công ty con khởi kiện công ty mẹ để thu hồi nợ được không?

Trả lời:

Trong trường hợp này muốn khởi kiện đòi nợ Công ty mẹ chúng ta cần  nghiên cứu đánh giá hồ sơ, xem xét trên ba yếu tố sau:

-  Công ty con thành lập là căn cứ vào quyết định của công ty mẹ

-   Công ty con hạch toán, báo cáo doanh thu phụ thuộc vào công ty mẹ

-    Công ty con không có tài sản độc lập

             Nếu các yếu tố trên đảm bảo, chúng ta được quyền lựa chọn công ty mẹ để khởi kiện.

Trường hợp không đảm bảo có đủ các yếu tố trên, trước khi khởi kiện chúng ta phải có nghiệp vụ để bổ sung hoàn thiện giá trị pháp lý hồ sơ, chứng minh trách nhiệm thanh toán thuộc thuộc công ty mẹ nếu không sẽ rất khó trong việc buộc trách nhiệm thanh toán đối với Công ty mẹ.

 

 

bám trái
bảm phải