Khách nợ không ký xác nhận nợ có thu hồi được không?

bám trái dưới bám trái dưới bám trái 2
bảm phải Dưới bám phải ảnh phải dưới