Khách nợ không ký xác nhận nợ có thu hồi được không?

bám trái
bảm phải