Khi nào phải thi hành án, điều kiện thi hành án?


- Sau khi có bản án nhưng khách nợ vẫn không thực hiện thanh toán.

- Biết thông tin là khách nợ sẽ có nguồn tài chính

- Khách nợ có dấu hiệu tẩu tán tài sản

bám trái
bảm phải