Không có biên bản đối chiếu công nợ có thu được nợ không?

Câu hỏi.

Hai doanh nghiệp có ký hợp đồng mua bán hàng hóa, thực hiện hợp đồng, bên bán đã giao hàng hóa đầy đủ kèm theo cả hóa đơn, trong quá trình giao hàng, bên mua đã ứng cho bên bán một phần, số nợ còn lại bên mua không chịu ký biên bản xác nhận công nợ cung không thanh toán . Trường hợp này có thu hồi được không?

 

 

Trả lời.

Trường hợp này có khả năng thu hồi được, Bên bán phải lưu ý kiểm tra lại toàn bộ biên bản giao nhận hàng, hóa đơn GTGT đã xuất đủ cho bên mua chưa. Nếu hai loại tài liệu này đầy đủ, mặc dù trong quá trình thu hồi sẽ gặp một số những tranh chấp nhất định nhưng chúng ta hòan toàn có đủ cơ sở chứng minh trách nhiệm thanh toán nợ thuộc về bên mua.

Tin liên quan

bám trái
bảm phải