Ký kết và thực hiện hợp đồng bởi Phó giám đốc và không có ủy quyền có đòi được nợ Công ty được không?

Hỏi: Hợp đồng và các giấy tờ phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng đều do Phó giám đốc ký và không có ủy quyền của đại diện theo pháp luật, khi phát sinh công nợ giữa hai bên có ảnh hưởng gì tới khả năng thu hồi công nợ hay không?

Trả lời:

Phó giám đốc không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do vậy việc giao kết và thực hiện hợp đồng bởi Phó giám đốc mà không có ủy quyền sẽ có những ảnh hưởng rất lớn tới giá trị pháp lý của hồ sơ công nợ. Có rất nhiều trường hợp có thể dẫn tới hợp đồng vô hiệu

 

Trong trường hợp này cần có các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ, chứng minh đại diện theo pháp luật mặc dù không ký ủy quyền nhưng hoàn toàn biết và không phản đối việc giao kết và thực hiện hợp đồng. 

bám trái
bảm phải