Nhà thầu chính viện lý do chưa được Chủ đầu tư thanh toán nên chưa thể thanh toán tiền cho nhà thầu phụ có đúng không?

Trả lời:

Việc nhà thầu chính viện lý do chưa được Chủ đầu tư thanh toán để không thanh toán cho nhà thầu phụ là trình trạng thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, khi nhà thầu chính đưa ra lý do này để không thanh toán khối lượng thi công của nhà thầu phụ thì nhà thầu phụ cần bình tĩnh xem xét các quy định về điều kiện thanh toán theo hợp đồng, điều kiện thanh toán có phụ thuộc vào Chủ đầu tư hay không.

- Trường hợp, trong hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ không thỏa thuận về việc thanh toán phụ thuộc vào Chủ đầu tư mà chỉ dưạ vào xác nhận của nhà thầu chính thì việc nhà thầu chính vin lý do chưa được Chủ đầu tư thanh toán để không thanh toán cho nhà thầu phụ là không có cơ sở và nhà thầu phu hoàn toàn có quyền yêu cầu thanh toán không phụ thuộc vào việc Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu chính hay chưa.

 

- Ngược lại, tại hợp đồng có quy định nhà thầu chính sẽ thanh toán cho thầu phụ khi nhận được tiền thanh toán từ Chủ đầu tư thì việc nhà thầu chính đưa ra lý do chưa được Chủ đầu tư thanh toán nên chưa thanh toán là hoàn toàn có cơ sở. Trường hợp này, cần có các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu chính hay chưa, và hoàn thiện hồ sơ công nợ sao cho đáp ứng được điều kiện thanh toán theo hợp đồng.

bám trái
bảm phải