Những điểm mới khi thụ lý giải quyết vụ án dân sự ở Tòa án huyện

Trần Minh Tiến Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Học viện Tư pháp

 

 

 

 

LTS: Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy

định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) trong thời gian qua, bảo đảm nâng cao chất

lượng, hiệu quả hoạt động tố tụng dân sự đáp trong giai đoạn mới, ngày 29/3/2011, tại

kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông

qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi).

cho người dân tiếp cn công lý; người dân ch np đơn đến Tòa án, Tòa án có trách

nhim nhn và th lý đơn”. Đây là mt trong nhng quan đim ch đạo khi xây dng

Lut sđổi. T quan đim ch đạo này, Lut sđổđã xáđịnh thi hiu khi kin v

án dân s không phi là điu kiđể th lý v án và có th nóđây là đim thay đổi

mang tính chđột phá ca Lut sđổi ln này. Trướđây theo quy định ca BLTTDS,

khi nhđược h sơ khi kin v án dân s cđương s, Toà án phi nghiên cu và

xem xét cáđiu kin th lý như quyn khi kin, thm quyn ca toà án, thi hiu khi

kin ....

bám trái
bảm phải