Những khó khăn của Chấp hành viên trong công tác xác minh điều kiện thi hành án

Dưới góc độ của Luật sư có nhiều năm làm việc, phối hợp với các Chấp hành viên trong việc giải quyết thi hành, Luật sư DFC đưa ra một số những khó khăn, trở ngại trong công tác xác minh thông tin điều kiện thi hành án như sau:

Khó khăn về thời gian

            Biết rằng xác minh thông tin điều kiện thi hành án là công việc quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết thi hành án thành công. Song thực tế, tại các Chi cục thi hành án số lượng Chấp hành viên rất ít trong khi khối lượng công việc, lượng án phải giải quyết nhiều. Chấp hành viên buộc phải phân bổ, sắp xếp thời gian để thực hiện dàn đều các công việc, không được để bỏ sót bất kỳ một công việc việc nào. Có nhiều vụ việc, Chấp hành viên chỉ xác minh được một đến hai lần, khi không có kết quả Chấp hành viên sẽ phải giải quyết công việc khác ngay, không thể tập trung xác minh làm mãi với một vụ việc; hoặc Chấp hành viên chỉ tập trung khi thấy vụ việc có tính khả thi. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều trường hợp bị bỏ lỡ cơ hội thi hành án do công tác xác minh điều kiện thi hành án không đảm bảo được tính thường xuyên, liên tục.

Trong thực tế, xảy ra rất thường xuyên các tình huống, khi Chấp hành viên xác minh số dư tài khoản của người phải thi hành án tại một Ngân hàng thương mại, có thể thời điểm xác minh, số dư tài khoản của người phải thi hành án không có, nhưng khoảng 02 giờ sau thì tiền của tài khoản đó mới về. Nên nếu Chấp hành viên thường xuyên theo dõi, xác minh được tài khoản thì sẽ phong tỏa được tài khoản, ngược lại sẽ bị mất đi cơ hội phong tỏa vì tiền trong ngân hàng của người phải thi hành án được chuyển dịch chỉ trong thời gian rất ngắn.Những khó khăn của chấp hành viên khi xác minh

Khó khăn trong các mối quan hệ

            Nhữngthông tin về người phải thi hành án như: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc ký kết, thực hiện hợp đồng, doanh thu… có tác dụng rất lớn trong việc xác định điều kiện của người phải thi hành án. Những thông tin này muốn có, các Chấp hành viên chủ yếu khai thác từ các bạn hàng, đối tác của người phải thi hành án. Nhưng việc Chấp hành viên biết được đối tác, bạn hàng của người phải thi hành án thì vô cùng khó khăn. Có nhiều trường hợp, các Chấp hành viên phải đóng vai là những người kinh doanh cụ thể thâm nhập tiếp cận với người phải thi hành án cũng như với bạn hàng đối tác của họ để tìm kiếm khai thác thông tin. Nếu không việc khai thác về tình hình hoạt động, khả năng thanh toán của người phải thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc rất lớn vào việc cung cấp thông tin từ người được thi hành án.

            Đây cũng là một trong hững hạn chế của không chỉ ở một hay một số Chấp hành viên nói riêng mà xảy ra đối với tất các Chấp hành viên trong phạm vi cả nước nói chung.

            Từ những hạn chế mà Chấp hành viên gặp phải nói trên dẫn đến công tác tìm kiếm, khai thác thông tin đến nay luôn là vấn đề bức xúc và được quan tâm nhiều nhất trong công tác thi hành án. Nếu vấn đề thời gian và kênh thông tin được khai thác rộng rãi từ nhiều kênh khách nhau trong đó có kênh qua bạn hàng đối tác thì việc tìm kiếm, xác định khả năng thi hành án của Cơ quan thi hành án sẽ thuận lợi, góp phần giải quyết thành công các bản án, quyết định trong kinh doanh thương mại ở nước ta hiện nay.

Những khó khăn của Chấp hành viên trong công tác xác minh điều kiện thi hành án

bám trái
bảm phải