Những tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị khi khởi kiện

Tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành hồ sơ khởi kiện

- Đơn khởi kiện

- Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

- Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật

- Công văn yêu cầu Sở KHDT cung cấp thông tin của người bị kiện

- Đăng ký kinh doanh

- Điều lệ công ty

- Hồ sơ công nợ (công chứng, chứng thực)

bám trái
bảm phải