Những việc không nên làm khi chăm sóc nợ


 

-         Không gọi điện vào đầu giờ sáng, đầu tuần và đầu tháng

-         Không được nhắc lịch thanh toán ngay khi bắt đầu cuộc gọi

-         Tránh những câu hỏi trực tiếp như: bao giờ thanh toán, thanh toán được không và thanh toán được bao nhiêu...

-         Không được chăm sóc nợ khi bên bán chưa hoàn tất nghĩa vụ của mình

-         Không được nhắc nợ quá sớm và quá nhiều lần cho một kỳ thanh toán

-      Chăm sóc nợ không phải người có thẩm quyền

 

bám trái
bảm phải