Nợ do thực hiện gia công, chế tạo

1
bám trái
bảm phải