Phí dịch vụ theo thời gian

Phí dịch vụ theo thời gian: là khoản phí cố định mà khách hàng sẽ trả cho DFC trong khoảng thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ.

Căn cứ để tính phí dịch vụ:

- Tính chất hồ sơ vụ việc

- Thời gian tư vấn

- Khối lượng công việc tư vấn

- Địa điểm tư vấn

Mức phí dịch vụ tư vấn trong khoảng từ 10 triệu - 20 triệu đồng/01 tháng/01vụ việc

bám trái
bảm phải