Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN

Công ty thu nợ DFC thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

Căn cứ Nghị định 104/2007/NĐ-CP quy định về kinh đoanh dịch vụ đòi nợ;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC quy định về quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp;

- Căn tình hình hoạt động doanh nghiệp.

 

Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày  13/3/2012 Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện cũ theo pháp luật của Công ty :

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT

Họ và tên: Lê Hữu Du

Người đại diện mới theo pháp luật của Công ty :

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT

Họ và tên: Lê Kim Bảy

Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC xin trân trọng thông báo đến cả Quý khách hàng được biết và tiếp tục hợp tác.

Xin trân trọng thông báo!

bám trái
bảm phải