Thu nợ cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Hỏi: Năm 2002, Công ty tôi và Công ty X là doanh nghiệp nhà nước có ký hợp đồng thi công xây dựng phần móng hầm của một công trình. Thực hiện hợp đồng, Công ty tôi đã tiến hành thi công đảm bảo tiến độ với tổng giá trị thực hiện là 2 tỷ đồng. Công ty X đã tạm ứng và thanh toán cho công ty tôi 1.500.000.000đ. Số tiền Công ty X còn nợ Công ty chúng tôi là 500.000.000đ.

Ngày 5/5/2008 hai bên đã ký biên bản đối chiếu công nợ xác nhận số công nợ 500 triệu  đồng. Công ty chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Công ty X trao đổi do khó khăn tài chính nên chưa có tiền thanh toán cho Công ty chúng tôi. Từ năm 2010 đến nay do công ty tôi có những thay đổi về cơ cấu lãnh đạo nên không bám sát theo dõi đốc thúc công nợ nên không tiến hành đòi nợ cũng như đối chiếu công nợ.

Tôi muốn hỏi khoản nợ của tôi có khả năng đòi được không khi Công ty X đã cổ phần hóa doanh nghiệp? Công nợ của Công ty tôi để lâu như vậy và từ năm 2010 đến nay không tiến hành đối chiếu làm việc thu nợ, nay Công ty tôi muốn khởi kiện thu nợ có được không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Đối với câu hỏi về việc khách nợ đã cổ phần hóa có khả năng đòi nợ được không. Chúng tôi xin phép được trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8 NĐ187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 quy định: “Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hoá để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”. Như vậy, sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp thì doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa phải kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước cổ phần bao gồm cả các khoản công nợ. Do đó, Công ty X mặc dù đã được cổ phần hóa nhưng hoàn toàn phải có nghĩa vụ thanh toán số công nợ còn lại cho Công ty bạn

2. Công nợ để lâu như vậy có thể khởi kiện thu hồi nợ được không?

- Căn cứ quy định tại BLDS 2005 về thời hiệu khởi kiện thì:Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự: 02 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (Điều 427 BLDS 2005). Như vậy vụ việc của bạn đến nay đã hết thời hiệu khởi kiện.

- Tuy nhiên, thời hiệu khởi kiện có thể được khôi phục trong các trường hợp sau:

- Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:

“Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

- Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo quy định tại Điều 162 Bộ luật Dân sự quyền khởi kiện có thể được khôi phục nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+Một là: Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện.

+ Dù đã hết thời hiệu khởi kiện, nhưng người có nghĩa vụ vẫn thừa nhận nghĩa vụ của mình với người khởi kiện, và chỉ cần họ thừa nhận một phần nghĩa vụ là thời hiệu khởi kiện được khôi phục trở lại. Thời điểm khôi phục lại thời hiệu khởi kiện là từ lúc người có nghĩa vụ thừa nhận nghĩa vụ của mình.

 

 Ngày 5/5/2008 hai bên đã ký biên bản đối chiếu công nợ xác nhận số công nợ 500 triệu  đồng. Công ty chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Công ty X trao đổi do khó khăn tài chính nên chưa có tiền thanh toán cho Công ty chúng tôi. Từ năm 2010 đến nay do công ty tôi có những thay đổi về cơ cấu lãnh đạo nên không bám sát theo dõi đốc thúc công nợ nên không tiến hành đòi nợ cũng như đối chiếu công nợ.

Tôi muốn hỏi khoản nợ của tôi có khả năng đòi được không khi Công ty X đã cổ phần hóa doanh nghiệp? Công nợ của Công ty tôi để lâu như vậy và từ năm 2010 đến nay không tiến hành đối chiếu làm việc thu nợ, nay Công ty tôi muốn khởi kiện thu nợ có được không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Đối với câu hỏi về việc khách nợ đã cổ phần hóa có khả năng đòi nợ được không. Chúng tôi xin phép được trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8 NĐ187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 quy định: “Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hoá để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”. Như vậy, sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp thì doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa phải kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước cổ phần bao gồm cả các khoản công nợ. Do đó, Công ty X mặc dù đã được cổ phần hóa nhưng hoàn toàn phải có nghĩa vụ thanh toán số công nợ còn lại cho Công ty bạn

2. Công nợ để lâu như vậy có thể khởi kiện thu hồi nợ được không?

- Căn cứ quy định tại BLDS 2005 về thời hiệu khởi kiện thì:Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự: 02 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (Điều 427 BLDS 2005). Như vậy vụ việc của bạn đến nay đã hết thời hiệu khởi kiện.

- Tuy nhiên, thời hiệu khởi kiện có thể được khôi phục trong các trường hợp sau:

- Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:

“Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

- Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo quy định tại Điều 162 Bộ luật Dân sự quyền khởi kiện có thể được khôi phục nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+Một là: Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện.

+ Dù đã hết thời hiệu khởi kiện, nhưng người có nghĩa vụ vẫn thừa nhận nghĩa vụ của mình với người khởi kiện, và chỉ cần họ thừa nhận một phần nghĩa vụ là thời hiệu khởi kiện được khôi phục trở lại. Thời điểm khôi phục lại thời hiệu khởi kiện là từ lúc người có nghĩa vụ thừa nhận nghĩa vụ của mình.

           

 

 

 

bám trái
bảm phải