thu no DFC

bám trái dưới bám trái dưới bám trái 2
bảm phải Dưới bám phải ảnh phải dưới