Thủ tục yêu cầu thi hành án


Sau khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền, Luật sư DFC sẽ đại diện khách hàng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thi hành bản án hoặc quyết định. Luật Sư DFC sẽ triển khai các bược sau:

Bước 1: Soạn thảo các văn bản thi hành án và chuyển các văn bản cần thiết cho khách hàng ký. Gồm các loại văn bản giấy tờ sau: 

- Đơn yêu cầu thi hành án;

- Đơn đề nghị xác minh tài sản của người phải thi hành án

- Giẩy ủy quyền tham gia giải quyết THA

Bước 2: Chuyển hồ sơ thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền

Bước 3: Tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thi hành án cho tới khi thi hành xong Bản án, Quyết định;

 2.Thủ tục nhận đơn Thi hành án tại cơ quan thi hành án:

- Người được thi hành án gửi Đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án

- Thi hành án nhận đơn vào sổ thụ lý nếu đủ cơ sở và đúng thẩm quyền

- Cơ quan thi hành án sẽ có quyết định thi hành án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn

bám trái
bảm phải