Thưà kế quyền đòi nợ

Câu hỏi:Cha tôi có cho 1 người vay tiền trong lúc người đó khó khăn.đến giờ người đó không chịu trả. cha tôi và người ấy có làm giấy tờ vay nợ. Vây giờ tôi có quyền đòi nợ thay cha được không nếu như cha tôi không còn sống?

 Trả lời: Căn cứ vào điều 374 BLDS 2005 có quy định về chấm dứt nghĩa vụ dân sự thì trường hợp mà cha của bạn mất không làm chấm dứt nghĩa vụ trả nợ của bên kia. Do vậy, khi cha bạn mất, bạn và những người đồng thừa kế khác có quyền đòi khoản nợ đó.

Điều 374. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

2. Theo thoả thuận của các bên;

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ dân sự khác;

5. Nghĩa vụ được bù trừ;

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hoà nhập làm một;

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự đã hết;

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó thực hiện;

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà quyền yêu cầu không được Chuyển giao cho pháp nhân, chủ thể khác;

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ dân sự không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

 

11. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

bám trái
bảm phải