Tìm hiểu về Hợp đồng

Sử dụng Nội dung cơ bản nhất cấu thành hợp đồng là chào mời của một bên và chấp thuận của bên kia. Thông thường, một hợp đồng được làm bằng văn bản. Các hợp đồng dân sự mang tính xã hội, như: hợp đồng cho tặng, thừa kế (di chúc), v.v... Các hợp đồng kinh tế ví dụ như hợp đồng mua sắm hay thuê dịch vụ hay vật dụng hàng hóa, hợp đồng bảo hiểm, tín dụng ngân hàng, v.v...

Cấu trúc


Trong một hợp đồng làm bằng văn bản, các nội dung cần thiết được thể hiện là:

- Tên và thông tin địa chỉ các bên

- Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận

- Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán

- Giá cả và số lượng hàng hóa

- Quy cách hàng hóa

- Thời điểm và phương thức giao hàng

- Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng

- Bảo mật thông tin

- Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng
 
Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt khi các bên đã hoàn thành hợp đồng. Khi các bên tham gia hợp đồng đã thực hiện toàn bộ nội dung của nghĩa vụ phần mình và do vậy mỗi bên đều đã đáp ứng được quyền dân sự của mình (mục đích khi giao kết hợp đồng dân sự đã đạt được) thì hợp đồng coi như đã hoàn thành

Chấm dứt theo thoả thuận của các bên. Trong những trường hợp bên có nghĩa vụ không có khả năng thực hiện hợp đồng hoặc nếu hợp đồng được thực hiện sẽ gây ra tổn thất lớn về vật chất của một hoặc hai bên thì các bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng đã giao kết được coi là chấm dứt tại thời điểm các bên đạt được sự thỏa thuận nói trên.

Và chủ thể giao kết hợp đồng không tồn tại tại thời điểm đó. Trường hợp này hợp đồng không có một bên hoặc nhiều bên để thực hiện. Ví dụ: Người giao kết hợp đồng chết, tổ chức giải tán, chấm dứt hoạt động…

 

 

bám trái
bảm phải