Tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản

Tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản là: sự xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa bên thuê tài sản và bên cho thuê trong quá trình ký kết, triển khai và thực hiện hợp đồng thuê mướn tài sản

1.Khái niệm:

- Hợp đồng thuê mướn tài sản: Là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

- Tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản là: sự xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa bên thuê tài sản và bên cho thuê trong quá trình ký kết, triển khai và thực hiện hợp đồng thuê mướn tài sản.

2. Đặc điểm của tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản.

- Thứ nhất: Tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản là những mâu thuẫn (bất đồng) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ phát sinh trong chính quá trình thuê mướn tài sản giữa các bên.

- Thứ hai: Việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng thuê mướn tài sản là do các bên tự định đoạt. Đặc điểm này thể hiện ở việc các bên tranh chấp có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để giải quyết tranh chấp như hòa giải, thương lượng, trọng tài, Tòa án. Việc lựa chọn phương thức giải quyết nào là quyền của mỗi bên, nhưng vẫn trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của nhau và lợi ích của nhà nước, không trái với các quy định của pháp luật.

- Thứ ba: Tranh chấp trong kinh doanh thương mại mang yếu tố vật chất và thường có giá trị lớn. Từ các yếu tố vật chất trong tranh chấp sẽ có ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng tới các lợi ích khác của các bên.  

 

bám trái
bảm phải