Tranh chấp trong mua bán KDTM

1. Khái niệm: Tranh chấp mua bán hàng hóa trong kinh doanh thương mại là: Tranh chấp phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa kinh doanh thương mại giữa một hoặc hai bên là các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và có mục đích sinh lời.

 2. Đặc điểm của tranh chấp KDTM:

- Thứ nhất: Tranh chấp KDTM là những mâu thuẫn (bất đồng) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ phát sinh từ chính hoạt động thương mại.

- Thứ hai: Chủ thể của các tranh chấp thương mại chủ yếu là các thương nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tranh chấp thương mại phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân. Ví dụ như tranh chấp giữa cá nhân và các thành viên của Công ty là tranh chấp giữa một bên chủ thể là thương nhân (Công ty) và một bên chủ thể không phải là thương nhân (thành viên công ty). Việc giải quyết tranh chấp KDTM có thể dùng một trong hai văn bản pháp luật để giải quyết đó là Bộ luật dân sự và Luật Thương Mại để giải quyết.

- Thứ ba: Việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại là do các bên tự định đoạt. Đặc điểm này thể hiện ở việc các bên tranh chấp có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để giải quyết tranh chấp như hòa giải, thương lượng, trọng tài, Tòa án. Việc lựa chọn phương thức giải quyết nào là quyền của mỗi bên, nhưng vẫn trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của nhau và lợi ích của nhà nước, không trái với các quy định của pháp luật.

- Thứ tư: Tranh chấp trong kinh doanh thương mại mang yếu tố vật chất và thường có giá trị lớn. Từ các yếu tố vật chất trong tranh chấp sẽ có ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng tới các lợi ích khác của các bên.  

 

 
 
bám trái
bảm phải