Tranh chấp trong thi công xây dựng

Khái niệm: Tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng: bao gồm các tranh chấp liên quan đến thiết kế, các yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng bị chậm trễ, không đúng thiết kế hoặc không bảo đảm chất lượng; bồi thường trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng; yêu cầu liên quan đến bảo hiểm công trình, Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng...

Đặc điểm:

- Thứ nhất: Tranh chấp trong xây dựng cơ bản là những mâu thuẫn (bất đồng) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản.

- Thứ hai: Chủ thể của các tranh chấp trong XDCB chủ yếu là giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công trong quá trình hoạt động thi công xây dựng.

- Thứ ba: Việc giải quyết tranh chấp XDCB là do các bên tự định đoạt. Đặc điểm này thể hiện ở việc các bên tranh chấp có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để giải quyết tranh chấp như hòa giải, thương lượng, trọng tài, Tòa án. Việc lựa chọn phương thức giải quyết nào là quyền của mỗi bên, nhưng vẫn trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của nhau và lợi ích của nhà nước, không trái với các quy định của pháp luật.

- Thứ tư: Tranh chấp trong XDCB thường mang yếu tố vật chất và thường có giá trị lớn. Từ các yếu tố vật chất trong tranh chấp sẽ có ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng tới các lợi ích khác của các bên.  

bám trái
bảm phải