Trình tự thủ tục Thi hành án


Công ty thu nợ DFC áp dụng các nghiệp vụ thu nợ, thực hiện các thủ tục thi hành án

* Người được thi hành án làm thủ tục sau:

- Đơn yêu cầu thi hành án

- Đơn đề nghị xác minh tài sản của người phải thi hành án

- Giẩy ủy quyền 

* Thủ tục nhận đơn Thi hành án

- Người được thi hành án gửi Đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án

- Thi hành án nhận đơn vào sổ thụ lý nếu đủ cơ sở và đúng thẩm quyền

- Cơ quan thi hành án sẽ có quyết định thi hành án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn

 

bám trái
bảm phải