Trong hợp đồng thi công xây lắp khi chưa có thanh lý hợp đồng có quyền đòi nợ hay không?

Trả lời:

 Để khẳng định có thể thu hồi công nợ được không cần xem xét quy định thỏa thuận tại hợp đồng về điều kiện để được thanh toán theo hợp đồng là như thế nào, thanh lý hợp đồng có phải là điều kiện để được thanh toán khối lượng thực hiện theo hợp đồng hay không.

- Trường hợp trong hợp đồng hai bên thỏa thuận điều kiện để được thanh toán là hai bên cần phải có biên bản thanh lý hợp đồng thì việc hồ sơ chưa có biên bản thanh lý hợp đồng sẽ chưa được đảm bảo điều kiện yêu cầu thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện. Để đáp ứng điều kiện thanh toán cần hoàn tất các thủ tục yêu cầu thanh lý hợp đồng đúng theo thỏa  thuận giữa các bên tại hợp đồng.

- Trường hợp hợp đồng không có thỏa thuận về thanh lý hợp đồng thì không nhất thiết phải cần có thanh lý hợp đồng mới có quyền yêu cầu thanh toán mà khi thực hiện xong các nghĩa vụ theo hợp đồng thì hoàn toàn có quyền yêu cầu thanh toán đối với khối lượng công việc hoàn thành, có nghĩa là hoàn toàn có quyền đòi nợ khi đáp ứng điều kiện thanh toán theo hợp đồng.

 

 

bám trái
bảm phải