Tư vấn biện pháp thu hồi nợ

Tư vấn giải pháp thu nợ là việc DFC tư vấn biện pháp thu nợ hoặc có thể thực hiện thu nợ cùng với Quý công ty để thu hồi được khoản nợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn nhất.

DFC căn cứ vào hồ sơ công nợ,  căn cứ vào tình hình hoạt động và khả năng tài chính khách nợ DFC sẽ đưa ra những giải pháp thu nợ tối ưu cho Quý khách. Trong trường hợp cần thiết DFC sẽ trực tiếp cùng với quý khách đi thu hồi nợ từ phía khách nợ.

bám trái
bảm phải